Словник термінів


База оцінки
    комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази  оцінки  враховуються мета оцінки та умови використання її результатів

Дата оцінки
    дата, станом на яку проведено процедуру оцінки та визначено вартість об’єкта оцінки

Державний земельний кадастр
    інформаційна система відомостей про та земельні ділянки, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, види функціонального використання, обмеження у використанні земельних ділянок, а також дані про кількісну і якісну характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами

Експертна грошова оцінка
    передбачає визначення ринкової (імовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості об’єкта оцінки (заставна,  страхова,  для бухгалтерського обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином  відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди

Земельна ділянка
    частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами

Знос (знецінення)
    втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. Знос за ознаками його виникнення поділяють на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній).  Фізичний та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і таким, що не усувається, або усунення його є економічно недоцільним

Кадастрова карта (план)
    графічне зображення, що містить актуальну у часі кадастрову інформацію про об’єкти Державного земельного кадастру

Кадастровий номер земельної ділянки
    унікальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, що присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу його існування

Кадастрові зйомки
    комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок

Метод оцінки
    спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок
    використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
    Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Об’єкти оцінки
    майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об’єкти оцінки класифікують за різними ознаками, зокрема, об’єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного майнового комплексу

Охорона земель
    це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарськогопризначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Рухоме майно
    матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди.  До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю

Ринкова вартість
    вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу  за умови,  що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу

Ставка капіталізації
    коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об’єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду  в майбутньому. Ставка капіталізації характеризує норму доходу на інвестований капітал (власний  та/або позиковий) і норму його повернення

Ціна
    сума грошей, за якою пропонується або фактично здійснюється  перехід  прав  на  об’єкт  оцінки  від  продавця  до покупця

Чистий операційний  дохід
    різниця між доходом від орендних платежів за  землю  та  (або)  її  поліпшення,  який  визначається попитом   на   ринку,   та  щорічними  витратами  на  утримання  і експлуатацію земельної ділянки та її поліпшення